Navigácia

Partners

Navigácia

Streda 25. 5. 2016
Počet návštev: 548077

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte v škole v Nižných Repašoch

Novinky

 •  

  Milé mamičky!

  Srdečne Vás pozývame na oslavu

  DŇA MATIEK,

  ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.5.2016

   o 14.00 hod. v budove školy.

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 •  

  Do hlavnej ponuky bol pridaný nový modul - Rada školy

 • 23. 3. 2016

   

  NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY

  Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
  V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
  Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.
  Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

  Dôvody na odklad školskej dochádzky:
   dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
   nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
   má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
   dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
   nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
   nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
   nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
   nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
   dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

  Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

  Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak . 

  Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne.

  Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
  Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.

 • 23. 3. 2016


   
  Riaditeľ Základnej školy Nižné Repaše v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 

 • 29. 2. 2016

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - Plejsy boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Nižné Repaše
  053 71 Nižné Repaše č. 107
 • 0534597255 - Základná škola
  0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
  0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria