Navigácia

Partners

Navigácia

Nedeľa 30. 8. 2015
Počet návštev: 509153

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte v škole v Nižných Repašoch

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude v stredu 2. septembra 2015 

  Harmonogram:

  8,00 hod.: Modlitby k začiatku školského roka v chráme sv. Anny Nižné Repaše

 • POZVÁNKA NA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ POPOLUDNIE

  28. 5. 2015

          

          

  Pozvánka

 • 5. 2. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ZA 1. POLROK ŠK.ROKA 2014/2015

   

  Riaditeľ ZŠ Nižné Repaše oznamuje rodičom, že podľa § 55 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 30. januára 2015 v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka bude žiakom  vydaný výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

 • Zápis do 1. ročníka

  20. 1. 2015

   

  NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY

  Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
  V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
  Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.
  Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

  Dôvody na odklad školskej dochádzky:
   dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
   nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
   má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
   dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
   nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
   nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
   nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
   nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
   dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

  Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

  Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak . 

  Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne.

  Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
  Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Nižné Repaše
  053 71 Nižné Repaše č. 107
 • 0534597255 - Základná škola
  0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
  0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria