Navigácia

Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Nižné Repaše
Adresa školy053 71 Nižné Repaše 107
Telefón+421 534597255
E-mailzsniznerepase@spisnet.sk
WWW stránkazsniznerepase.edupage.org
ZriaďovateľObec Nižné Repaše

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Peter Demo09085773940911916789peterdemo69@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Spišiaková HelenaOľšavica
pedagogickí zamestnanci Ing. Korchňák PeterLevoča
   
nepedagogickí zamestnanciGarneková MáriaOľšavica
   
zástupcovia rodičovBiroščák MichalBrutovce
 Hrnčiarová MáriaOľšavica
 Hockicková AndreaBrutovce
 Ing. Korchňák JozefOľšavica
zástupca zriaďovateľaMgr.Vanacká JankaNižné Repaše
 Ing. Teplicová MáriaNižné Repaše
 Burik JánNižné Repaše
 Lisoňová MáriaNižné Repaše

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. ročník Mgr. Ľubomíra Draveckávšetky predmety na 1.st. 
PK spoločenskovedných a jazykových predmetovMgr. Daniela BabejováSJL, ANJ, RUJ, DEJ, GEG a výchovné predmety 
PK prírodovedných predmetovIng. Peter KorchňákMAT, FYZ, CHE, INF, BIO,SEE,THD 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 90

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie: Na 1. stupni spojené triedy.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov1144715912131590
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 11/4 diečata

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014:11 / 4 dievčata

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov prijatých na stredné školy      1515
Počet zapísaných do 1. roč.SŠ     1515

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSPŠHASpolu
prihlásení  471315
prijatí  471315
% úspešnosti  100100100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMDEJFYZGEGHUVHUVCHEIFVINFMATNBVNJOBN
I.       1   11  
II.       1 1 11  
III.1,25      1 1 1,51  
IV.2      1 1 2,291,57  
V.21,73 1,53 1,931   1,471,671,2 1,4
VI.2,332,44 2,112,222,22 12,22 1,332,891,44 2,22
VII.2,172 221,92 12 1,422,171,17 1,75
VIII.2,542,08 2,461,772  2,08 1,232,461,46 2
IX.31,93 2,332,42,27  2,33 1,4731,27 1,87

TriedaOBVPPBPCPPVCPRIPDAPVORGVRUJSJLSprSEETEHTHDTSV
I.     1   11    
II.     1   1,51    
III.     1,5   1,51    
IV.   1 1,86   2,291    
V.       1,27 2,471   1
VI.        2,1131   1
VII.        22,4211 11
VIII.        2,082,6211,15 11
IX.        2,23,071,13   1

TriedaTEVUMCVLAVYUVYVZEM
I.1   1 
II.1 1 1 
III.1 1,25 1 
IV.1 1,86 1 
V.    1 
VI.    1 
VII.    1 
VIII.   1,15  
IX.   1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaníProspeli po opravnej skúške
I.111100 
II.4400 
III.4400 
IV.7700 
V.151500 
VI.99101
VII.121200 
VIII.1313101
IX.151500 

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1194185,5594185,5500,00
II.424561,2524561,2500,00
III.4427106,75427106,7500,00
IV.732546,4332546,4300,00
V.15124082,67124082,6700,00
VI.91052116,891052116,8900,00
VII.12117197,58117197,5800,00
VIII.13113287,08113287,0800,00
IX.152164144,272102140,13624,13

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemerná úspešnosť SRRozdiel oproti národnému priemeru
Testovanie 9 MAT1542,33%52,68%-10,35%
Testovanie 9 SJL1545,28%62,58%-17,30%

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119Spojené triedy:
           1. a 3. ročník
ŠkVP Podkovičkaxxxxxxxxx 2. a 4. ročník

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
nevyučovali sa   

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
nevyučovali sa   

Štruktúra tried

Na I. stupni dve spojené triedy: 1. a 3. ročník, 2. a 4. ročník.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1110
Bežných tried6790
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu7950

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP so 100% úväzkom8281+1,125 =2,125
DPP    
Znížený úväzok210,39+0,78=1,170,8
ZPS 1 0,92
Na dohodu    
SPOLU1049,173,845

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01010
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu01010

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1 0
2 0
3 0
4 0
5GEG,BIO,SJL,INF,TŠV13
6OBN,GEG,RUJ,CHE,TŠV,BIO,INF,11
7OBN,TŠV,CHE,RUJ,GEG,BIO,INF 10
8OBN,CHE,TŠV,RUJ,GEG,BIO9
9OBV,CHE,GEG,TŠV, BIO6
   
SPOLU 49

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu00
inovačné vzdelávanie30
špecializačné vzdelávanie00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloUmiestnenie okr. koloUmiestnenie krajské kolo
Matematická olympiáda131302 x 2. miesto 
Pytagoriáída 3,4,5500  
Pytagoriáda 6,7,817201.miesto, 4.miesto 
Stolný tenis dievčatá8401. miesto 
Stolný tenis chlapci8403. miesto 
Basketbal chlapci1200  
Basketbal dievčatá121202. miesto 
Slávik Slovenska10301. miesto, 3. miesto 
Streľba zo vzduchovky3303. miesto 
Fyzikálna olympiáda6204. miesto, 5. miesto 
Hádzaná chlapci111104. miesto 
Hádzaná dievčatá111102. miesto 
Futbal dievčatá111105. miesto 
Volejbal chlapci8805. miesto 
Volejbal dievčatá101002. miesto 
Olympiáda v anglickom jazyku300  
Šalianky Maťko200  
Geografická olympiáda500  
Florbal VIII. a IX. r. chlapci141411. miesto4. miesto
Florbal V. - VII.1400  
Florbal dievčatá141404. miesto 
Dejepisná olympiáda2201. miesto, 4. miesto 
Malý futbal - chlapci9904. miesto 
Malý futbal - dievčatá9904. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Počas školského roku bolo v škole zorganizovaných niekoľko kultúrno - spoločenských podujatí s cieľom rozvíjať talent žiakov a prezentovať sa na verejnosti. Boli to najmä:

- Vianočný program - Posedenie pri jedličke

- Karnevál žiakov 1. stupňa

- Program pre verejnosť a rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny

- Návšteva divadelného predstavenia v DJZ v Prešove

- iné sporadické podujatia

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Program Rovnaká štartovacia čiara - Projekt informatizácie regionálneho školstva,RIRS

B) Krátkodobé - Elektronizácia vzdelávacieho systému reg. školstva

- Moja família - finančné vzdelávanie

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. pat. javov v školskom prostredí

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na zákl. a stred. školách s využitím elektronického testovania

- Školské ovocie

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9. - 11. október 2001

Druh inšpekcie: komplexná

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Areál školy tvorí školská budova, v ktorej je integrovaná telocvičňa, školská jedáleň a materská škola, v tesnej blízkosti sa nachádza viacúčelové školské ihrisko. V škole je 9 učební, z toho 1 slúži pre prácu s výpočtovou technikou ďalšia sa využíva ako multifunkčná učebňa. Dve učebne sú prázdne z dôvodu spojených tried na 1. stupni.

Materiálno -technické podmienky sú vzhľadom k zameraniu školy na priemernej úrovni. Vybavenie učebnými pomôckami je priemerné, nutné je aj naďalej tejto oblasti venovať pozornosť a pristúpiť k postupnej modernizácií.

V tomto školskom roku sa čiastočne zmodernizovali priestory školy.

Z projektov škola získala v predchádzajúcom roku interaktívnu tabuľu, dataprojektor a športové potreby, čím sa v značnej miere zlepšili MT podmienky.

práce sa vykonalo na údržbe plochej strechy a pri výmene časti strešnej krytiny, ktorá bola vplyvom vetra značne poškodená.Aj napriek tomu je strecha v havarijnom stave a žiadalo by sa pristúpiť k väčšej oprave. V ďalšom období sa pristupilo aj k oprave vnútorných a vonkajších fasádnych omietok, čiastočnému vymaľovaniu vstupných priestorov,chodieb, riaditeľne, kuchyne, jedálne a tried.

Dlhodobým cieľom je upraviť nevyužité priestory školy tak, aby sa v nich mohli umiestniť odborné učebne chémie, prírodovedných predmetov, jazyková účebňa a reprezentačné priestory školy.

Zlepšovať je treba aj vybavenie nábytkom, ktoré je na nevyhovujúcej úrovni. Týka sa to najmä priestorov kabinetov. Zlepšiť treba aj vstupný interier - zakúpením vitrín a informačných panelov.

Vo vzťahu s obcou je potrebné jasné zadefinovanie podmienok správy a údržby priestorov, kde patrí telocvičňa, školské ihrisko, kotolňa, celá školská budova a okolité pozemky.

Potrebné je aj vypracovanie pravidiel, podľa ktorých sa bude postupovať pri refundácií nákladov, ktoré vznikajú škole vykurovaním priestorov a spotrebou elektr. energie v časti Škola v prírode.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

POZN: Uvádza sa v prílohe: Správa o finančnom hospodárení.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Podľa koncepčného zámeru rozvoja školy sa nám podarilo v tomto školskom roku splniť stanovené ciele na veľmi dobrej úrovni. Všetci žiaci 9. triedy sa umiestnili na nimi vybraných druhoch škôl. Viď tab."Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ"

V oblasti personálnej bolo zabezpečené obsadenie školy v takom pokrytí odbornosti, kvalifikovanosti, ako to bolo najviac možné vzhľadom k aprobáciám pedagogických pracovníkov. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci sú plne kvalifikovaní pre výkon svojej práce.

Zamestnanci školy tvoria veľmi kvalitný, dobre pracujúci a spolunažívajúci kolektív, čo ocenili nielen žiaci, ale aj ich rodičia.

V ekonomickej oblasti bolo prvoradé zabezpečiť bezpečnú prevádzku školy, pokryť finančné náklady na chod školy a zabezpečiť bezproblémový priebeh výchovno - vzdelávacieho procesu.

Ako bolo uvedené vyššie, tieto úlohy sme splnili.

Vychádzajúc z analýzy stratégie spracovanej na obdobie 5 rokov, boli stanovené nosné úlohy pre rok 2014/2015 :

a) veľkú pozornosť venovať humánnemu prístupu k deťom v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa,

b) vytvárať pozitívnu sociálnu klímu na škole prostredníctvom metód tvorivo-humanistickej výchovy na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu,

c) rozšíreniu a skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov

d) venovať zvýšenú pozornosť práci s nadanými a talentovanými žiakmi a žiakmi pochádzajúcimi so sociálne znevýhodneného prostredia

e) pre zabezpečenie pocitu bezpečnosti u žiakov a ich rodičov monitorovať a okamžite na príslušnej úrovni riešiť zmeny v správaní detí s cieľom zabrániť možnému šikanovaniu, psychickému týraniu alebo vykorisťovaniu, vrátane sexuálneho zneužívania, šírenia legálnych a j nelegálnych drog v prostredí školy.

Tu môžeme konštatovať veľkú spokojnosť, pretože prejavy uvedených zmien v škole neboli zaznamenané a akékoľvek náznaky boli v spolupráci s rodičmi vyriešené okamžite s náležitým účinkom,

V rámci rozširovania ponuky pre mimoškolské aktivity detí pokračovať so zameraním vytvorenia športových krúžkov a orientáciou na postupné zlepšovanie sa žiakov v športových disciplínach.

O dobrej práci v tejto oblasti svädčia dosiahnuté výsledky žiakov.

So splnením všetkých stanovených úloh bola vyslovená spokojnosť rovnako zo strany rodičov , zamestnancov školy , Rady rodičov aj Rady školy.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Dobré výsledky dosahuje škola najmä v oblasti jazykového vzdelávania, matematiky, ale aj v iných vyučovacích predmetoch, avšak pri výstupoch z Testovania 9 sa to nepotvrdilo.

Z obidvoch testovaných predmetov žiaci 9. ročníka nedosiahli očakávané výsledky a v porovnaní s celoslovenskými výsledkami sa pohybovali na hranici od 10-17% horšie. Lepšie je to s účasťou žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach, kde dosahujú žiaci oveľa lepšie výsledky.

K zlepšeniu v tomto školskom roku došlo v športovej oblasti, v oblasti cudzieho jazyka, v oblasti rozvíjania talentu a schopností žiakov.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Rezervy má škola v uplatňovaní vedomostí žiakov v praktickej činnosti v zmysle vzdelávacích štandardov a vo využívaní netradičných foriem vyučovania, didaktickej techniky, pomôcok a IKT vo vyučovacích predmetoch.

Nedostatočné uplatňovanie poznatkov v praktickej činnosti sa prejavuje aj dosiahnutými výsledkami v Testovaní 9.

Návrh opatrení:

- ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy

- zlepšenie práce metodických orgánov

- zameranie kontrolnej činnosti riaditeľa školy na oblasti, v ktorých sú najväčšie nedostatky

- zvýšenu pozornosť venovať príprave na Testovanie 9

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

O uplatnení sa žiakov v ďalšom štúdiu a na pracovnom trhu je škola informovaná prostredníctvom rodičov a získaných referencií z okolia. Vo väčšine prípadov žiaci našej školy dosahujú dobré výsledky v štúdiu na stredných školách ale dobre sa uplatňujú aj na pracovnom trhu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Dôležité miesto v organizácií školskej práce má správne zostavený rozvrh hodín.

Z hľadiska psychohygienických požiadaviek rozvrh hodín na našej škole bol tvorený v zmysle aktuálnych školských predpisov

Problémy spôsobuje najmä náväznosť na autobusové spoje, kvôli ktorým je proces organizácie vyučovania značne obtiažnejší.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čitateľský krúžok7 Mgr. Eleonóra Klingová
Internetový krúžok6 Mgr. Peter Demo
Krúžok anglického jazyka12 Mgr. Helena Spišiaková
Krížom krážom záujmami11 Mgr. Alena Demová
Krúžok všestranných aktivít26 Ing. Alžbeta Rusiňáková
Počítačový krúžok22 Mgr. Daniela Babejová
Športový krúžok25 Ing. Peter Korchňák
Vševedko14 Mgr. Alena Kešeľáková
Pohybové hry11 Mgr. Ľubomíra Dravecká

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

V tomto školskom roku sa uskutočnili 2 celoškolské a 2 triedne schôdze Rodičovského združenia.

Rodičovská rada zasadala 2 krát.

Rodičovské združenie pomohlo škole finančnou podporou pri organizácií Vianočnej slávnosti, karnevalu, Medzinárodného dňa rodiny, zabezpečení učebných pomôcok a pod.

Škola postráda živší záujem o prácu v škole zo strany rodičov.

RZ je zaregistrované do občianského združenia SRRZ a je prijemcom 2% z dane.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti bola v oblasti organizovania aktivít školy, pomoci škole, údržbe a opravách :

- poskytnutie zľavy na palivové drevo- Urbariát Torysky, Lesy Mesta Levoča

- účasť žiakov na podujatiach obce

- sponzorské príspevky pre zorganizovanie Medzinárodného dňa rodiny: obce: Brutovce, Nižné Repaše, poľnohospodárske družstvo: Oľšavica - Brutovce, Rodičovské združenie pri ZŠ Nižné Repaše a iné

Za pomoc patrí všetkým srdečné poďakovanie.

V budúcnosti je treba zintenzivníť spoluprácu aj s ostatnými inštituciami v blízkom okolí školy, napr.Pozemkové spoločenstvá a súkromný sektor.

Záver

Vypracoval: Mgr.Peter Demo

V Nižných Repašoch, 25. septembra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7.9.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Nižné Repaše
    053 71 Nižné Repaše č. 107
  • 0534597255 - Základná škola
    0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
    0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria