Navigácia

Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Nižné Repaše
Adresa školy053 71 Nižné Repaše 107
Telefón+421 534597255
E-mailzsniznerepase@spisnet.sk
WWW stránkazsniznerepase.edupage.org
ZriaďovateľObec Nižné Repaše

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Peter Demo09085773940911916789peterdemo69@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Spišiaková HelenaOľšavica
pedagogickí zamestnanci Ing. Korchňák PeterLevoča
   
nepedagogickí zamestnanciGarneková MáriaOľšavica
   
zástupcovia rodičovBiroščák MichalBrutovce
 Hrnčiarová MáriaOľšavica
 Hockicková AndreaBrutovce
 Ing. Korchňák JozefOľšavica
zástupca zriaďovateľaMgr.Vanacká JankaNižné Repaše
 Ing. Teplicová MáriaNižné Repaše
 Burik JánNižné Repaše
 Lisoňová MáriaNižné Repaše

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. ročník Mgr. Anna Tomalskávšetky predmety na 1.st. 
PK spoločenskovedných a jazykových predmetovMgr. Daniela BabejováSJL, ANJ, RUJ, DEJ, ZEM, GEG a výchovné predmety 
PK prírodovedných predmetovIng. Peter KorchňákMAT, FYZ, CHE, PRI, INF, BIO,SEE,THD 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 115

Počet tried: 9


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov4101691415151616115
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 4 /3 diečata

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 4 / 3 dievčata

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov prijatých na stredné školy  1   1616
Počet zapísaných do 1. roč.SŠ 1   1616

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSZŠOUInéSpolu
prihlásení1 3112   
prijatí1 3112   
% úspešnosti100 100100100   

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMDEJFYZGEGHUVHUVCHEIFVINFMATNBVNJOBN
I.      1    11  
II.      1  1 1,331  
III.1,5      1 1 1,381  
IV.1,78      1 1 2,221  
V.1,932,07 1,86 2,07 1  12,071,21 1,29
VI.2,431,79 1,931,861,861 1,86 12,141,14 1,57
VII.2,82,13 1,621,87 11,8 12,331,47 1,47
VIII.2,381,88 1,691,691,56  1,94 12,251,38 1,31
IX.3,062,63 2,382,562,25  2,44 1,133,191,38 2,06

TriedaOBVPPBPCPPVCPRIPDAPrvRGVRUJSJLSprSEETEHTHDTSV
I.     1   11    
II.     1,22   1,441    
III.     1,19   1,751    
IV.   1 1,67   2,111    
V.       1 2,211   1
VI.        1,642,431   1
VII.        1,87311 11,07
VIII.        1,692,6911,06 1,51
IX.        2,443,381,19   1,25

TriedaTEVUMCVLAVYUVYVZEM
I.1   1 
II.1 1,22 1 
III.1 1,19 1 
IV.1 1,78 1 
V.    1 
VI.    1 
VII.    1 
VIII.   1  
IX.   1,5  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.4400
II.9900
III.161600
IV.9900
V.141400
VI.141400
VII.151500
VIII.161600
IX.161420
Zapísaní0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.420451,0020451,0000,00
II.948053,3348053,3300,00
III.16108067,50108067,5000,00
IV.963670,6763670,6700,00
V.14105075,00105075,0000,00
VI.14116883,43116883,4300,00
VII.151832122,131828121,8740,27
VIII.162082130,132082130,1300,00
IX.163261203,813201200,06603,75

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemerná úspešnosť SR
Testovanie 9 SJL1657,00%67,51%
Testovanie 9 MAT1644,38%60,07%

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
           
ŠkVP Podkovičkaxxxxxxxxx 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
nevyučovali sa   

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
nevyučovali sa   

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka14 
Bežných tried8111 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu9115 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP so 100% úväzkom102101+1,125 =2,125
DPP    
Znížený úväzok220,39+0,82=1,210,8+0,8=1,6
ZPS 1 0,32
Na dohodu    
SPOLU12511,214,045

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01212
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu01212

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1 0
2 0
3 0
4ANJ3
5TSV,OBN,GEG,RGV,SJL11
6OBN,GEG,RUJ,CHE,TSV8
7OBN,TSV,CHE,RUJ,GEG8
8VYU,OBN,CHE,TŠV,RUJ,GEG8
9VYU,OBV,CHE,GEG,TEV7
   
SPOLU 45

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloUmiestnenie okr. koloUmiestnenie krajské kolo
Matematická olympiáda1570  
Pytagoriáída 3,4,510501.miesto 
Pytagoriáda 6,7,81360  
Stolný tenis dievčatá1040  
Stolný tenis chlapci1040  
SHMZ CO44012. miesto 
Malý futbal ml.žiaci10100  
Malý futbal ml..žiačky101004. miesto 
Basketbal chlapci121204.miesto 
Basketbal dievčatá12120  
Biblická olympiáda3331.miesto 
Slávik Slovenska1030  
Hviezdoslavov Kubín610  
Streľba zo vzduchovky660  
Dejepisná olympiáda4204.miesto 
Fyzikálna olympiáda440  
Cezpoľný beh660  
Hádzaná dievčatá121202.miesto 
Vybíjaná dievčatá121205.miesto 
Futbal dievčatá9904.miesto 
Volejbal chlapci8804. miesto 
Volejbal dievčatá111103. miesto 
Olympiáda v anglickom jazyku620  
Šalianky Maťko300  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Počas školského roku bolo v škole zorganizovaných niekoľko kultúrno - spoločenských podujatí s cieľom rozvíjať talent žiakov a prezentovať sa na verejnosti. Boli to najmä:

- Vianočný program - Posedenie pri jedličke

- Karnevál žiakov 1. stupňa

- Program pre verejnosť a rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny

- Návšteva divadelného predstavenia pri príležitosti Dňa deti.

- iné sporadické podujatia

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Program Rovnaká štartovacia čiara - Projekt informatizácie regionálneho školstva,RIRS

B) Krátkodobé - škola nebola zapojená

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9. - 11. október 2001

Druh inšpekcie: komplexná

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Areál školy tvorí školská budova, v ktorej je integrovaná telocvičňa, školská jedáleň a materská škola, v tesnej blízkosti sa nachádza viacúčelové školské ihrisko. V škole je 12 učební, z toho 1 slúži pre prácu s výpočtovou technikou ďalšia sa využíva ako multifunkčná učebňa.

Materiálno -technické podmienky sú vzhľadom k zameraniu školy na priemernej úrovni. Vybavenie učebnými pomôckami je zastaralé, nutné je aj naďalej tejto oblasti venovať pozornosť a pristúpiť k postupnej modernizácií.

V tomto školskom roku sa čiastočne zmodernizovali priestory školy.

Z projektu Spoznaj svojho kamaráta škola získala v minulom roku výmenu okien v 3 učebniach, 2 videokamery, interaktívnu tabuľu, dataprojektor a športové potreby, čím sa v značnej miere zlepšili MT podmienky.

Veľa práce sa vykonalo na údržbe plochej strechy a pri výmene časti strešnej krytiny, ktorá bola vplyvom vetra značne poškodená.Aj napriek tomu je strecha v havarijnom stave a žiadalo by sa pristúpiť k väčšej oprave. V ďalšom období sa pristupilo aj k oprave vnútorných a vonkajších fasádnych omietok, čiastočnému vymaľovaniu vstupných priestorov,chodieb, riaditeľne, kuchyne, jedálne a tried.

Dlhodobým cieľom je upraviť nevyužité priestory školy tak, aby sa v nich mohli umiestniť odborné učebne chémie, prírodovedných predmetov, jazyková účebňa a reprezentačné priestory školy.

Zlepšovať je treba aj vybavenie nábytkom, ktoré je na nevyhovujúcej úrovni. Týka sa to najmä priestorov kabinetov. Zlepšiť treba aj vstupný interier - zakúpením vitrín a informačných panelov.

Vo vzťahu s obcou je potrebné jasné zadefinovanie podmienok v oblasti správy majetku obce, kde patrí telocvičňa, školské ihrisko, kotolňa, celá školská budova a okolité pozemky.

Potrebné je aj vypracovanie pravidiel, podľa ktorých sa bude postupovať pri refundácií nákladov, ktoré vznikajú škole vykurovaním priestorov, spotrebou elektr. energie v časti Škola v prírode, údržbou priestorov a pod. najmä v telocvični a v škole v prírode.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

POZN: Uvádza sa v prílohe: Správa o finančnom hospodárení.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Podľa koncepčného zámeru rozvoja školy sa nám podarilo v tomto školskom roku splniť stanovené ciele na veľmi dobrej úrovni. Všetci žiaci 9. triedy sa umiestnili na nimi vybraných druhoch škôl. Viď tab."Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ"

V oblasti personálnej bolo zabezpečené obsadenie školy v takom pokrytí odbornosti, kvalifikovanosti, ako to bolo najviac možné vzhľadom k aprobáciám pedagogických pracovníkov. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci sú plne kvalifikovaní pre výkon svojej práce.

Zamestnanci školy tvoria veľmi kvalitný, dobre pracujúci a spolunažívajúci kolektív, čo ocenili nielen žiaci, ale aj ich rodičia.

V ekonomickej oblasti bolo prvoradé zabezpečiť bezpečnú prevádzku školy, pokryť finančné náklady na chod školy a zabezpečiť bezproblémový priebeh výchovno - vzdelávacieho procesu.

Ako bolo uvedené vyššie, tieto úlohy sme splnili.

Vychádzajúc z analýzy stratégie spracovanej na obdobie 5 rokov, boli stanovené nosné úlohy pre rok 2012/2013 :

a) veľkú pozornosť venovať humánnemu prístupu k deťom v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa,

b) vytvárať pozitívnu sociálnu klímu na škole prostredníctvom metód tvorivo-humanistickej výchovy na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu,

c) rozšíreniu a skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov

d) venovať zvýšenú pozornosť práci s nadanými a talentovanými žiakmi a žiakmi pochádzajúcimi so sociálne znevýhodneného prostredia

e) pre zabezpečenie pocitu bezpečnosti u žiakov a ich rodičov monitorovať a okamžite na príslušnej úrovni riešiť zmeny v správaní detí s cieľom zabrániť možnému šikanovaniu, psychickému týraniu alebo vykorisťovaniu, vrátane sexuálneho zneužívania, šírenia legálnych a j nelegálnych drog v prostredí školy.

Tu môžeme konštatovať veľkú spokojnosť, pretože prejavy uvedených zmien v škole neboli zaznamenané a akékoľvek náznaky boli v spolupráci s rodičmi vyriešené okamžite s náležitým účinkom,

V rámci rozširovania ponuky pre mimoškolské aktivity detí pokračovať so zameraním vytvorenia športových krúžkov a orientáciou na postupné zlepšovanie sa žiakov v športových disciplínach.

O dobrej práci v tejto oblasti svädčia dosiahnuté výsledky žiakov.

So splnením všetkých stanovených úloh bola vyslovená spokojnosť rovnako zo strany rodičov , zamestnancov školy , rady rodičov aj rady školy.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Veľmi dobré výsledky dosahuje škola najmä v oblasti jazykového vzdelávania, matematiky, ale aj v iných vyučovacích predmetoch. Dôkazom toho je účasť žiakov v predmetových olympiádach, súťažiach a v nich dosiahnuté výsledky.

K zlepšeniu v tomto školskom roku došlo aj v športovej oblasti, v oblasti práce s výpočtovou technikou v krúžkoch, v oblasti rozvíjania talentu a schopností žiakov v ostatných záujmových útvaroch.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Rezervy má škola v uplatňovaní vedomostí žiakov v praktickej činnosti v zmysle vzdelávacích štandardov s exemplifikačnými úlohami a vo využívaní netradičných foriem vyučovania, didaktickej techniky, pomôcok a IKT vo vyučovacích predmetoch.

Nedostatočné uplatňovanie poznatkov v praktickej činnosti sa prejavuje aj dosiahnutými výsledkami v Testovaní 9.

Návrh opatrení:

- ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy

- zlepšenie práce metodických orgánov

- zameranie kontrolnej činnosti riaditeľa školy na oblasti, v ktorých sú najväčšie nedostatky

- zvýšenu pozornosť venovať príprave na Testovanie 9

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

O uplatnení sa žiakov v ďalšom štúdiu a na pracovnom trhu je škola informovaná prostredníctvom rodičov a získaných referencií z okolia. Vo väčšine prípadov žiaci našej školy dosahujú dobré výsledky v štúdiu na stredných školách ale dobre sa uplatňujú aj na pracovnom trhu.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Dôležité miesto v organizácií školskej práce má správne zostavený rozvrh hodín.

Z hľadiska psychohygienických požiadaviek rozvrh hodín na našej škole bol tvorený v zmysle aktuálnych školských predpisov

Problémy spôsobuje najmä náväznosť na autobusové spoje, kvôli ktorým je proces organizácie vyučovania značne obtiažnejší.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čitateľský krúžok14 Mgr. Eleonóra Klingová
Internetový krúžok9 Mgr. Peter Demo
Krížom krážom záujmami12 Mgr. Alena Kešeľáková
Krúžok anglického jazyka14 Mgr. Helena Spišiaková
Krúžok všestranných aktivít46 Ing. Alžbeta Rusiňáková
Malý športovec24 Mgr. Ľubomíra Dravecká
Mladý novinár12 Mgr. Mária Pridalová
Počítačový krúžok13 Mgr. Daniela Babejová
Športový krúžok17 Ing. Peter Korchňák
Vševedko9 Mgr. Anna Tomalská
Z každého rožka troška25 Mgr. Štefánia Bryndzová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

V tomto školskom roku sa uskutočnili 2 celoškolské a 2 triedne schôdze Rodičovského združenia.

Rodičovská rada zasadala 2 krát.

Rodičovské združenie pomohlo škole finančnou podporou pri organizácií Vianočnej slávnosti, karnevalu, Medzinárodného dňa rodiny, zabezpečení učebných pomôcok a pod.

Škola postráda živší záujem o prácu v škole zo strany rodičov.

Zlepšenie podmienok a činnosti je potrebné riešiť zaregistrovaním RZ do občianského združenia SRRZ.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti bola v oblasti organizovania aktivít školy, pomoci škole, údržbe a opravách :

- poskytnutie zľavy na palivové drevo- Urbariát Torysky, Lesy Mesta Levoča

- účasť žiakov na podujatiach obce

- sponzorské príspevky pre zorganizovanie Medzinárodného dňa rodiny: obce: Brutovce, Oľšavica, Nižné Repaše, poľnohospodárske družstvo: Oľšavica - Brutovce, Rodičovské združenie pri ZŠ Nižné Repaše a iné

Za pomoc patrí všetkým srdečné poďakovanie.

V budúcnosti je treba zintenzivníť spoluprácu aj s ostatnými inštituciami v blízkom okolí školy, napr.Pozemkové spoločenstvá a súkromný sektor.

Záver

Vypracoval: Mgr.Peter Demo

V Nižných Repašoch, 8. októbra 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9.9.2013

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Nižné Repaše
    053 71 Nižné Repaše č. 107
  • 0534597255 - Základná škola
    0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
    0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria